Walon Werstas - Werkstad för Ljus

Kuukauden kuva

Månadens bild

Photo of the month

2020 / 09

Westend, Espoo
Westend, Esbo

Uusi aikakausi alkaa

Elämä rakentuu eri vaiheista. Itämaisissa perinteissä sanotaan, että elämme omaa elämänsykliä aina uudelleen ja uudelleen. Ihmisellä on siis sekä haaste että mahdollisuus kohdata sen minkä on taakseen jättänyt.

En ny era börjar

Livet är byggt på olika stadier. Östliga traditioner säger att vi lever vår egen livscykel om och om igen. Så människan har både en utmaning och en möjlighet att möta det som man har lämnat efter sig.

A new era is beginning

Life is built on different stages. Eastern traditions say that we live our own life cycle over and over again. So one has both a challenge and an opportunity to face what was left behind.

Kirjoita kommentti - Skriv en kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.